Sök på allt som har med husvagnar att göra
Månadens Guldkorn
Skicka in din bild här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter

Allmänna Garantivillkor 2016

HUSVAGNS- OCH HUSBILSGARANTI 2016 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagns-branschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket

1. Tillämplighet och giltighetstid I samband med köpet lämnas denna garanti av det företag som sålt husvagnen/husbilen (säljaren) till köparen. Garantin avser nya husvagnar/husbilar som omfattas av köpeavtalet med undantag för sådan utrustning för vilken särskild garanti gäller. Garantin gäller ett år från leveransdatum eller för den längre tid, som tillverkaren av husvagnen/husbilen lämnar i sin fabriksgaranti. Om husbilen/husvagnen omfattas av täthetsgaranti gäller utställd täthetsgaranti i enlighet med villkoren för garantin. Av tillverkaren lämnade garantier undantar eller begränsar inte köparens rätt att göra fel gällande i enlighet med konsumentköplagen.

2. Täthetskontroll Utställd garanti för att husvagnens/husbilens kaross är tät gäller endast under förutsättning att köparen efterlevt villkoren för garantin inklusive att låta husvagnen/husbilen, om så stipuleras i garantivillkoren, genomgå täthetskontroll inom i villkoren angivna perioder. Om täthetskontroll hos auktoriserad återförsäljare/verkstad för husvagnens/husbilens fabrikat medför en kostnad för köparen, äger denne rätt att utföra kontrollen hos annan återförsäljare/verkstad. Täthetskontroll ska dock alltid utföras på ett fackmässigt sätt (innebärande bl.a. att den som utför kontrollen har erforderlig utbildning hur täthetskontroller utförs på fordonet och med av tillverkaren föreskrivet mätinstrument) och i enlighet med föreskrifterna i fordonets servicebok. 2(3)

3. Garantins omfattning Säljaren svarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte för fel om säljaren kan göra sannolikt att felet beror på någon av nedanstående punkter eller liknande förhållande på köparens sida: ? Att husvagnen/husbilen inte skötts enligt föreskrifterna i servicehäftet, serviceboken eller liknande dokumentation, exempelvis att service/inspektioner inte utförts vid rätt tid. ? Att det är fråga om smärre förändringar i inredningen eller annat som kan hänföras till temperaturvariationer eller förändringar i luftfuktigheten. ? Att husvagnen/husbilen byggts om eller på annat sätt väsentligen förändrats. ? Att husvagnen/husbilen utsatts för extrem körning eller överbelastats. ? Att husvagnen/husbilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan. ? Att husvagnen/husbilen vanvårdats. ? Att reparation, service/inspektion eller montering utförts på ett inte fackmässigt sätt. ? Att annat än originalreservdel monterats. Som fel betraktas inte: ? Sådant som åtgärdas genom intrimnings- och justeringsåtgärder före eller i samband med första servicetillfället. ? Normal åtgång av förbrukningsdetaljer. ? Normal förslitning. ? Fuktskador som orsakats av felaktigt/olämpligt monterade tillbehör, exempelvis beslag, markiser, luftkonditioneringsaggregat och vars montering ej godkänts av säljaren. 3(3)

4. Reklamation Om köparen vill åberopa denna garanti ska köparen meddela säljaren om detta inom skälig tid efter det att felet upptäckts. Om syftet med en besiktning och/eller undersökning är att konstatera om husvagnen/husbilen har försämrats i något avseende som omfattas av denna garanti, har säljföretaget rätt till ersättning för besiktnings- och/eller undersökningskostnaderna om resultatet visar att husvagnen/husbilen inte har försämrats. Om däremot syftet med en besiktning och/eller undersökning är att konstatera om försämringen beror på någon omständighet som anges i punkten 3 andra stycket, ska säljföretaget stå för eventuella kostnader. För att ha rätt till ersättning för ovanstående kostnader ska säljföretaget tydligt ha upplyst köparen om detta senast i samband med mottagandet av reklamationen.

5. Avhjälpande av fel Säljaren bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel. Avhjälpande enligt garantin ska ske inom skälig tid efter reklamation och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmande av vad som är skälig tid tas hänsyn bl.a. till köparens behov av husvagnen/husbilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt husvagnen/husbilen till säljarens förfogande. Fel som ej är av väsentlig betydelse och inte påverkar användbarheten avhjälps efter samråd med köparen normalt vid ordinarie servicetillfälle.

6. Konsumentköplagen Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende köparens rätt att istället för garantin åberopa konsumentköplagens regler.

7. Tvist Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en konsument vända sig till konsumentvägledningen. Tvister kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och av allmän domstol. När prövning sker i någon av dessa instanser får den skuld som är tvistig inte drivas in.