Sök på allt som har med husvagnar att göra
Månadens Guldkorn
Skicka in din bild här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter

Allmänna Leveransvillkor 2016

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2016 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket

1. Giltighet För konsumenter gäller nedan av Konsumentverket godkända villkor. Konsumenter omfattas dessutom av konsumentköplagen (1990:932).

2. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som handlar för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. B. Med näringsidkare menas i dessa bestämmelser en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. C. Med köpare menas i dessa bestämmelser såväl konsument som näringsidkare.

3. Köpeavtal och beställning A. Detta köpeavtal är bindande för båda parter när det har undertecknats av köparen och en företrädare för säljföretaget. B. Har endast konsumenten undertecknat köpeavtalet är det fråga om en beställning som inte är bindande för säljföretaget förrän en företrädare har undertecknat köpeavtalet. Det undertecknade avtalet eller en orderbekräftelse ska skickas till konsumenten senast en kalendervecka efter beställningsdagen. Konsumenten är bunden när han eller hon har fått det undertecknade avtalet eller orderbekräftelsen.

4. Avbeställning av konsument En konsument har rätt att avbeställa husvagnen/husbilen före leveransen mot ersättning enligt punkten 12.

5. Leveranstid och leveransförsening 2(7) A. Beräknad leveransdag ska normalt anges på köpeavtalet. Leveransdag för ett nytt fordon som ska tillverkas är beroende av vid var tid gällande ledtider hos tillverkaren, vilket kan innebära att beräknad leveransdag inte kan anges. Har en leveransdag inte avtalats levereras husvagnen/husbilen inom skälig tid, normalt två veckor för ett begagnat fordon, tolv veckor för ett nytt fordon och sexton veckor för ett nytt fordon som är specialleverans, från den dagen då köparen undertecknade köpeavtalet (Specialleverans är ett fordon som ska tillverkas enligt köparens anvisningar). B. Vid leveransförsening ska säljföretaget snarast underrätta köparen. Om förseningen är av väsentlig betydelse för en konsument får konsumenten häva köpet om han eller hon inom skälig tid efter underrättelsen, normalt två veckor, meddelar säljföretaget detta. C. Konsumenten kan i stället för att häva avtalet ge säljföretaget en bestämd tilläggstid för leveransen om minst fyra veckor. Konsumenten får häva köpet om husvagnen/husbilen inte avlämnas inom tilläggstiden. Har konsumenten uppmanat säljföretaget att leverera utan att ha angett en bestämd tilläggstid, får konsumenten alltid häva köpet om husvagnen/husbilen inte avlämnas inom skälig tid efter uppmaningen, normalt fyra veckor. D. Säljföretaget är inte skyldigt att leverera om detta är omöjligt enligt vad som följer av 12 § konsumentköplagen. E. Köparen har rätt till ersättning för den skada han eller hon drabbas av p.g.a. leveransförseningen, se punkten 11. F. En konsument har rätt att hålla inne med betalningen vid säljarens dröjsmål enligt 11 § konsumentköplagen.

6. Inbyteshusvagn/inbyteshusbil A. Köparen försäkrar att angiven inbyteshusvagn/ inbyteshusbil inte har något av honom eller henne känt allvarligt fel och att den är köparens egendom utan annan inskränkning i äganderätten än som följer av att den står som säkerhet för den skuld som anges i köpeavtalet. Om det visar sig att skulden är högre än köparen har uppgivit sänks nettopriset på inbyteshusvagnen/inbyteshusbilen med motsvarande belopp. Säljföretaget ska senast vid leveransen undersöka inbyteshusvagnen/inbyteshusbilen. B. Inbyteshusvagnen/inbyteshusbilen ska levereras i samma skick och med samma utrustning som vid värderingstillfället 3(7) om inte något annat har avtalats. Om inbyteshusvagnen/ inbyteshusbilen är i påtagligt annorlunda skick kan säljföretaget kräva en omvärdering. Avser inbytet en husbil kan säljföretaget inte kräva omvärdering enbart p.g.a. förändrad körsträcka om denna understiger 200 mil från värderingstillfället. Om körsträckan förändrats med mer än 200 mil görs avdrag med 5 kr per mil, om inte annat belopp har avtalats. Säljföretaget och köparen har också rätt att kräva omvärdering av inbyteshusvagnen/inbyteshusbilen om värdet av denna, direkt eller indirekt, påverkas genom ändringar i skatter och liknande myndighetsbeslut med mer än 2 % från värderingstillfället, dock minst 2 000 kr. C. Köparen ska betala fordonsskatt, trängselskatt, försäkringar och andra avgifter fram till dess att inbyteshusvagnen/inbyteshusbilen har överlämnats till säljföretaget. Säljföretaget har rätt till återstående skatt om inte något annat avtalats.

7. Prisändring A. En prishöjning får inte ske efter avtalad leveranstidpunkt i andra fall än där leveransförseningen beror på orsaker utanför säljföretagets kontroll och som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits. B. Om skatter, tullar eller offentliga avgifter höjs efter avtalets tecknande och före leverans och detta påverkar det avtalade priset ska köparen betala ett pristillägg som motsvarar höjningen om denna överstiger 1 000 kr. Sänkningar av skatter, tullar eller offentliga avgifter ska komma köparen till godo genom ett prisavdrag om sänkningen överstiger 1 000 kr. En konsument har rätt att frånträda avtalet utan kostnad om säljföretaget höjer priset med mer än 5 % av det avtalade priset. C. Vid en prishöjning av någon annan orsak än vad som anges i punkten B ovan och som ligger utanför säljföretagets kontroll och som inte heller har kunnat förutses vid avtalets ingående och som inträffar mer än fyra månader från avtalets ingående men före leverans, ska köparen betala ett pristillägg som motsvarar höjningen. En konsument har dock i ett sådant fall rätt att häva köpet om pristillägget överstiger 5 % av det avtalade priset. Sänkning av priset av motsvarande anledning ska komma köparen till godo genom ett prisavdrag med motsvarande belopp. 4(7)

8. Felansvar Säljföretaget ansvarar enligt de regler som följer av konsumentköplagen för fel på varan som finns vid leveransen, t.ex. att husvagnen/husbilen är i sämre skick än konsumenten med fog har kunnat förutsätta med hänsyn till pris, ålder, körsträcka och eventuella garantier. Normalt slitage räknas inte som fel. Fel som inträffar inom sex månader efter leveransen ska anses ha funnits vid leveransen om säljföretaget inte kan visa något annat eller felets art är sådant att felet inte kan ha funnits vid leveransen. För fel som upptäcks efter mer än sex månader svarar säljföretaget endast om konsumenten kan göra sannolikt att felet fanns vid leveransen eller säljaren lämnat en särskild garanti, se punkten 17.

9. Reklamation En konsument har inte rätt att åberopa fel på husvagnen/husbilen om han eller hon inte lämnar säljföretaget ett meddelande om felet inom skälig tid från det att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två månader efter det att konsumenten har märkt felet ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Konsumenten förlorar rätten att åberopa fel om reklamation inte görs inom tre år från leveransdagen om inte annat följer av garanti eller annan liknande utfästelse (vissa undantag finns i 24 § konsumentköplagen). Om syftet med en besiktning och/eller undersökning är att konstatera om husvagnen/husbilen är felaktig, har säljföretaget rätt till ersättning för besiktnings- och/eller undersökningskostnaderna om resultatet visar att husvagnen/husbilen inte är felaktig. Om däremot syftet med en besiktning och/eller undersökning, som sker med anledning av reklamation inom sex månader efter leveransen, är att konstatera att felet inte är ursprungligt eller att felets art är sådant att felet inte kan ha funnits vid leveransen, ska säljföretaget stå för eventuella kostnader. För att ha rätt till ersättning för ovanstående kostnader ska säljföretaget tydligt ha upplyst köparen om detta senast i samband med mottagandet av reklamationen.

10. Påföljder vid fel A. En konsument har rätt att kräva avhjälpande eller omleverans om detta kan ske utan oskäliga kostnader för säljföretaget. 5(7) B. Kräver konsumenten prisavdrag eller hävning har säljföretaget rätt att avhjälpa felet eller att företa omleverans om detta görs inom skälig tid, utan kostnad och väsentlig olägenhet för konsumenten. Konsumenten behöver i regel inte acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel. C. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för konsumenten får han eller hon kräva prisavdrag eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom eller henne. Vid hävning ska konsumenten återlämna husvagnen/husbilen och säljföretaget återbetala köpeskillingen jämte ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag då säljföretaget tog emot betalningen. Säljföretaget har rätt till ersättning för den nytta som konsumenten har haft av husvagnen/husbilen. Vid bedömningen av om konsumenten ska betala ersättning för nytta ska hänsyn tas till de besvär och kostnader konsumenten haft, t.ex. att han eller hon inte kunnat använda husvagnen/ husbilen i normal omfattning. Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom eller henne möjlighet att köpa en felfri husvagn/husbil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade husvagnen/husbilen vid hävningstillfället. D. Konsumenten har rätt till ersättning enligt punkten 11 för den skada han eller hon drabbas av p.g.a. fel. Vid hävning av köpet har konsumenten dock inte rätt till ersättning för besvär och kostnader, om dessa redan beaktats vid bedömningen av den nytta han eller hon har haft av husvagnen/husbilen. E. Konsumenten har rätt att hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge honom eller hennes säkerhet för sitt krav p.g.a. att varan är felaktig.

11. Köparens rätt till skadestånd En konsument har enligt 14 och 30-32 §§ konsumentköplagen rätt till ersättning för skada som han eller hon orsakas av att husvagnen/husbilen är felaktig eller genom säljarens dröjsmål. Skadeståndet omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

12. Skadestånd vid avbeställning A. Har en beställning skett enligt punkten 3 B har konsumenten rätt att utan kostnad avbeställa husvagnen/husbilen innan avtalet har blivit bindande enligt punkten 3 A. 6(7) B. Avbeställer konsumenten husvagnen/husbilen inom en kalendervecka efter det att bindande avtal har ingåtts har säljföretaget rätt till ersättning med högst 1,5 % av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kr för en ny husvagn/husbil och 1 500 kr för en begagnad husvagn/husbil. Har husvagnen/husbilen försetts med extrautrustning ska konsumenten dessutom ersätta säljföretaget för dess kostnader för på- och avmontering av utrustningen och övriga kostnader med anledning av detta. Denna punkt gäller inte för avbeställningar enligt punkten 12 E eller när prishöjningar skett enligt punkten 7. C. Sker avbeställning efter mer än en kalendervecka efter det att bindande avtal har ingåtts har säljföretaget rätt till ersättning med högst 7 % av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kr. Denna punkt gäller inte för avbeställningar enligt punkten 12 D och E. D. Om konsumenten avbeställer husvagnen/husbilen senare än en kalendervecka efter det att avtalet blivit bindande och om köpet avser en husvagn/husbil vars pris är högre än 7,5 prisbasbelopp, eller tillverkats eller skaffats särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål så att den inte utan betydande förluster kan säljas till en annan köpare, har säljföretaget vid avbeställning rätt till ersättning med högst 15 % av husvagnens/husbilens pris. E. Om köpet avser en husvagn/husbil vars pris är lägre än 7,5 prisbasbelopp eller ett fordon för rörelsehindrade eller dylikt, har säljföretaget inte rätt till ersättning om orsaken till avbeställningen eller dröjsmålet med betalningen är att konsumenten efter avtalets ingående utan egen skuld råkat i varaktiga betalningssvårigheter genom t.ex. arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall och säljföretaget utan onödigt dröjsmål underrättas om avbeställningen. F. Utöver detta gäller vad som anges i 41 § konsumentköplagen. Om ersättningen enligt punkterna 12 B, 12 C eller 12 D är oskälig ska ersättningen bestämmas utifrån 41 § första stycket konsumentköplagen.

13. Försening på köparens sida A. Om husvagnen/husbilen finns för avhämtning och en konsument inte betalar i rätt tid och dröjsmålet inte beror på säljföretaget kan företaget kräva betalning jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635). Säljföretaget kan häva köpet om konsumentens dröjsmål utgör ett väsentligt avtalsbrott eller om konsumenten inte har betalat inom en av säljföretaget bestämd skälig tilläggstid, normalt två veckor. Säljföretaget har vid hävning rätt till ersättning 7(7) med högst 10 % av det avtalade priset om inte något annat anges i punkten 12 E. B. Säljföretaget har vid hävning rätt till ersättning med högst 15 % av husvagnens/husbilens pris om köpet avser en husvagn/husbil vars pris är högre än 7,5 prisbasbelopp, eller tillverkats eller skaffats särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål så att den inte utan betydande förluster kan säljas till en annan köpare. C. Utöver detta gäller vad som anges i 41 § konsumentköplagen. Om ersättningen enligt denna punkt är oskälig ska ersättningen bestämmas utifrån 41 § första stycket konsumentköplagen.

14. Registrering Om inte något annat har överenskommits ser säljföretaget till att husvagnen/husbilen i förekommande fall besiktigas, registreras och försäkras. Kostnaderna för detta betalas av köparen och ska anges i köpeavtalet.

15. Återtagandeförbehåll Säljföretaget förbehåller sig rätten att återta den sålda husvagnen/husbilen tills köparen har fullgjort samtliga betalningar enligt detta avtal.

16. Kreditköp Vid kreditköp utgår kreditkostnader i enlighet med vad som framgår av köpeavtalet. Kreditvillkoren framgår av bifogad handling och avbetalningskontrakt.

17. Garantier Har säljföretaget lämnat en garanti ska en särskild garantihandling överlämnas till köparen. 18. Tvist Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en konsument vända sig till konsumentvägledningen. Tvister kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och av allmän domstol. När prövning sker i någon av dessa instanser får tvistig skuld inte drivas in.